Pirkimo – pardavimo taisyklės

 1. SĄVOKOS

1.1. Prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.

1.2. Elektroninė parduotuvė (toliau – Parduotuvė) – www.cups.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Cups.lt parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – Parduotuvę Cups.lt administruojantis, įregistruotas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privatus juridinis asmuo UAB Taurės, įmonės kodas: 302587332, PVM mokėtojo kodas: LT100005886210, adresas: Pramonės g. 21D, Šiauliai, telefono numeris +37060768149, elektroninio pašto adresas: info@cups.lt.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.5. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Parduotuvėje Cups.lt.

1.5. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.6. Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

1.7. Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių ar paslaugų užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Parduotuvę Cups.lt, ir Pirkimo-pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Susipažinau su Cups.lt Taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu-pardavimu Cups.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Šios taisyklės yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Parduotuvėje Cups.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

2.2. Pirkėjas Prekes ir paslaugas Parduotuvėje Cups.lt gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

2.3. Toliau Taisyklėse sąvoka „Prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

2.4. Prekybos veikla Parduotuvėje Cups.lt vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

2.5. Pirkti Parduotuvėje Cups.lt turi teisę:

2.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti;

2.5.3. juridiniai asmenys;

2.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Cups.lt Parduotuvėje.

2.6. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

2.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Užsisakyti prekes Parduotuvėje Cups.lt gali ir registruoti, ir neregistruoti vartotojai.

3.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Parduotuvėje pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3.3. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje Cups.lt tikslais. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Duomenys, kurie yra tvarkomi sutarties pagrindu, sunaikinami po 10 metų nuo Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo dienos.

3.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.5. Pirkėjas, darydamas užsakymą, gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelę (nesutinku).

3.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje Cups.lt tikslais, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.8. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys yra renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti Prekes Parduotuvėje Cups.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

4.1.1. internetu, užsiregistruodamas Cups.lt;

4.1.2. internetu, nesiregistruodamas Cups.lt;

4.1.3. telefonu;

4.1.4. elektroniniu paštu;

4.1.5. UAB Taurės parduotuvėse.

4.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą Prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, iš kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą išsiunčiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

4.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Cups.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Parduotuvės sistemos matyti savo pirkimo istoriją.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje Cups.lt šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@cups.lt. Pardavėjas nedelsdamas įgyvendina Pirkėjo prašymą.

5.3. Remiantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Pirkėjas fizinis asmuo nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

5.4. Apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@cups.lt. Gavęs tokį Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

5.5. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę iš Parduotuvės Cups.lt, turi teisę:

5.5.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus;

5.5.2. reikalauti Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;

5.5.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

5.5.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.2. Pasikeitus Pirkėjo užsakymo formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve Cups.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, nurodytų Parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

7.1.    Pardavėjas turi teisę, iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7.2.    Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei:

7.2.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;

7.2.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;

7.2.3. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

7.3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas elektroninėje parduotuvėje Cups.lt.

7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.5. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

7.6. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra užsakymą apmokėjęs.

7.7. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas ar specialius išpardavimus Parduotuvėje Cups.lt esančioms prekėms ir paslaugoms. Taip pat turi teisę pasitelkti įvairias rinkodaros priemones siekiant viešinti ar pagerinti parduodamų Prekių matomumą ir pan.

7.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo pakeisti Prekių ar prekių akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Prekių pirkimo-pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka nepakitę.

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės Cups.lt teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti bei saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos ar pirkimo formoje, ir tvarkyti šiuos duomenis remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė klaidingą informaciją arba adresą, Pardavėjas neatsako už šį duomenų neatitikimą.

8.4. Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, Pardavėjas gali jam pasiūlyti  panašią arba analogišką prekę. Pirkėjui nesutikus, kad prekė būtų pakeista panašia ar analogiška Preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir atšaukti užsakymą.

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

9.1.  Prekių kainos Parduotuvėje Cups.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į Prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįskaičiuotos. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

9.2. Už užsakytas Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

9.2.2. mokėjimo kortelėmis;

9.2.3. banko pavedimu;

9.2.4. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo arba atsiėmimo metu.

9.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

9.4. Pirkėjui, po sėkmingo Prekių krepšelio apmokėjimo, Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu nedelsiant išsiunčiamas pirkimo patvirtinimas.

9.5. Pirkėjas, pirkimo metu patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos-faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.

9.6. PVM sąskaitose-faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, bei kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti ir privalomi pateikti duomenys.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Užsakydamas Prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.

10.2. Pirkėjui užsakymo metu pasirinkus Prekių pristatymo į namus paslaugą:

10.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą;

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas Prekių pats nepriima nors Prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti Prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjerių tarnyba);

10.2.4. į Prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį nėra įskaičiuotas užsakytų Prekių užnešimas/įnešimas. Užnešimo paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai.

10.3. Pirkėjas gali atsiimti Prekes nemokamai fizinėse UAB Taurės parduotuvėse.

10.4. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad Prekes galima atsiimti.

10.5. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo sąlygas.

10.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.7. Prekių pristatymo metu Prekė laikoma perduota Pirkėjui, kai Pirkėjas pasirašo kurjeriui elektroniniame siuntų žymėjimo prietaise, o priėmimo faktas užfiksuojamas kurjerių tarnyboje.

10.8. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta Prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti  siuntos perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente arba elektroniniame kurjerio siuntų skeneryje bei, dalyvaujant Pardavėjui, kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pasirašius dokumentus be pastabų, laikoma, jog perduota siunta yra be defektų ir jokios pretenzijos dėl kurjerio paslaugų ar Prekės defektų nepriimamos. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@cups.lt apie rastus Prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

10.9. Jei Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, o Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už Prekes, užsakymas yra anuliuojamas.

10.10. Jei Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, o Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Cups.lt atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito Prekių pristatymo laiko ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių arba nepavyksta jų įteikti, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

 1. PREKIŲ GARANTIJA IR KOKYBĖ

11.1. Parduotuvėje Cups.lt parduodamų Prekių savybės yra nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3. Parduotuvėje Cups.lt parduodamoms Prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai, kurie nurodomi Prekių aprašymuose. Jeigu tam tikroms prekių rūšims gamintojas nenustatė garantinio termino, tokiu atveju galioja garantija, numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11.4. Įsigijus nekokybišką Prekę, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti Prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią Prekę sumokėtos kainos.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS ARBA KEITIMAS

12.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

12.2. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@cups.lt.

12.3. Grąžindamas Prekę Pirkėjas privalo užpildyti Prekės grąžinimo dokumentą (GRĄŽINIMO FORMA), kurį privalo pateikti kartu su grąžinama Preke.

12.4. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas Prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekėmis. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis Prekėmis turi būti išsiunčiamas Pardavėjui elektroniniu paštu info@cups.lt.

12.5. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas ir tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė. Sąlyga dėl pakuotės išvaizdos pakeitimo nėra taikoma, jei pažeisti pakuotę buvo būtina norint apžiūrėti Prekę.

12.6. Grąžinama Prekė turi būti pilnos komplektacijos.

12.7.  Grąžinant prekę privaloma pateikti jos įsigijimo dokumentą.

12.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.9. Grąžinamas Prekes Pirkėjas pristato savo lėšomis adresu: UAB Taurės, Pramonės g. 21D, Šiauliai.

12.10. Prekės turi būti grąžinamos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas.

12.11. Pinigai už Prekes Pirkėjui grąžinami per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Prekės grąžinimo datos į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

 1. ATSKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve Cups.lt.

13.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Cups.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Cups.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.4. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 1. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

14.1. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Parduotuvėje Cups.lt. Taip pat Parduotuvės medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Pirkėjo teisių, įskaitant Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytas iki tokio pakeitimo, sąlygas.

 1. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

15.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis Parduotuve, vykdoma Cups.lt tinklapyje nurodytais kontaktais.

15.2. Cups.lt šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis
0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias